Dokumenty prawne

ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1 Definicje

 1. W niniejszych Warunkach stosowania rozumie się przez pojęcia :

Konto: osobiste otoczenie Klienta na Platformie, do której ma on dostęp za pomocą danych do logowania.

Treść: wszystkie informacje, w tym lecz nie wyłącznie: dane osobowe, dokumenty, jakie Klient w jakikolwiek sposób udostępnia albo wymienia za pośrednictwem Platformy, w tym lecz nie wyłącznie dokumenty i dane, które są przesyłane.

Usługi: usługi, jakie Imkey udostępnia Klientowi za pośrednictwem Platformy.

Dokumentacja: pisemna i/lub elektroniczna dokumentacja mająca związek z Platformą i Usługami.

Warunki: niniejsze warunki ogólne i warunki stosowania Imkey, które mają zastosowanie do Umowy

Stosowania: zawartej między Imkey a Klientem oraz do korzystania z Platformy i Usług

Dane do logowania: za pomocą których ma on dostęp do swojego Konta/swoich Kont.

Klient: osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania zawodu albo prowadzenia działalności gospodarczej.

Umowa: Umowa zawarta między Imkey a Klientem w sprawie korzystania z Platformy i Usług.

Strony: Imkey i Klient łącznie, zwani z osobna „Stroną”.

Produkty cyfrowe: Produkty cyfrowe powstałe w związku z korzystaniem z Platformy i powiązanych Usług, w tym cyfrowe CV lub podania o pracę.

Platforma: środowisko cyfrowe, które Imkey udostępnia Klientowi w ramach oprogramowania jako usługa, zawierające funkcje przedstawione w Dokumentacji.

Zawierają one dane osobowe, jakie mogą być gromadzone przez Imkey podczas korzystania

Warunki ochrony prywatności: z Platformy i Usług, cele, do których dane osobowe są przetwarzane, środki zabezpieczające oraz prawa osoby odpowiedzialnej za dane i osoby, której one dotyczą. Warunki w zakresie ochrony prywatności obowiązują także jako umowa powierzenia przetwarzania danych zawarta przez strony

Imkey: Imkey B.V.
van Coothplein 39a
4811 ND Breda
Chambre de commerce : 60887737
TVA : NL854104379B01
e-mail : [email protected]

Imkey działa także pod firmą: Resume.io i CVeasy,pl

Artykuł 2 Zakres obowiązywania Warunków stosowania i zmiany

 1. Do Umowy zawartej między Imkey a Klientem mają zastosowanie niniejsze Warunki stosowania, chyba że na piśmie wyraźnie od nich odstąpiono.
 2. Imkey wyraźnie wyklucza stosowanie dodatkowych albo innych warunków (ogólnych), chyba że Imkey i Klient wyraźnie uzgodnią inaczej na piśmie.
 3. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej. Imkey udostępni Klientowi Warunki stosowania drogą elektroniczną przed zawarciem Umowy i w taki sposób, aby mogły one zostać w prosty sposób zachowane na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to możliwe w rozsądnym zakresie, przed zawarciem Umowy zostanie podane, gdzie można się zapoznać z Warunkami stosowania drogą elektroniczną. Na prośbę Klienta Warunki stosowania mogą zostać mu nieodpłatnie przesłane.
 4. W przypadku gdy oprócz Warunków stosowania mają też zastosowanie konkretne warunki dotyczące produktu bądź usług, obowiązuje drugi i trzeci ustęp analogicznego zastosowania, natomiast w razie sprzecznych warunków Klient zawsze może się powołać na postanowienie, które jest dla niego najbardziej korzystne.

Artykuł 3 Oferty

 1. Oferta zawiera kompletny i szczegółowy opis oferowanych produktów, treści cyfrowej lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, że umożliwia prawidłową ocenę oferty przez Klienta. Jeżeli Imkey korzysta z ilustracji, stanowią one wierne odzwierciedlenie oferowanych produktów, usług lub treści cyfrowych. Wyraźne pomyłki albo wyraźne błędy w ofercie nie są wiążące dla Imkey.
 2. Każda oferta zawiera informacje jasno przedstawiające Klientowi jego prawa i zobowiązania, które są związane z akceptacją warunków oferty.
 3. Wyraźne pomyłki albo błędy w ofercie nie są wiążące dla Imkey.

Artykuł 4 Umowa między Imkey a Klientem

 1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień określonych w ustępie 4, w chwili przyjęcia przez Klienta oferty oraz spełnienia określonych w niej warunków.
 2. Jeżeli Klient przyjmie ofertę drogą elektroniczną, Imkey niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie potwierdzenia akceptacji oferty. Dopóki otrzymanie akceptacji oferty nie zostało potwierdzone przez Imkey, dopóty Klient może rozwiązać Umowę.
 3. Jeżeli Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej, Imkey podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przekazania danych i zadba o stworzenie bezpiecznego otoczenia. Jeżeli Klient może dokonać płatności elektronicznej, wówczas Imkey uwzględni odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Imkey może – w ramach dopuszczanych przez prawo – uzyskać informacje, czy Klient jest w stanie spełnić swoje zobowiązania płatnicze, oraz poznać wszystkie fakty i czynniki, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie takiego działania Imkey stwierdzi, iż istnieją ważne powody, aby nie zawierać Umowy, ma prawo w uzasadniony sposób odrzucić zamówienie bądź zgłoszenie albo uzależnić zawarcie Umowy od spełnienia szczególnych warunków.
  1. Imkey prześle Klientowi najpóźniej wraz z dostawą usługi następujące informacje, w formie pisemnej albo takiej, która umożliwi Klientowi zapisanie ich w łatwo dostępny sposób na trwałym nośniku pamięci:
   a) adres korespondencyjny siedziby Imkey, do której Klient może kierować pisemne skargi;
   b) warunki, na jakich Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia, oraz sposób, w jaki może to uczynić, a także jednoznaczne informacje o ewentualnym wyłączeniu prawa do odstąpienia;
   c) informacje o gwarancjach oraz usługach dostępnych po dokonaniu zakupu;
   d) cena obejmująca wszystkie podatki związane z produktem, usługą albo cyfrową treścią; koszty dostawy, o ile mają zastosowanie; sposób dokonania płatności, dostawa i realizacja umowy na odległość;
   e) wymogi dotyczące wypowiedzenia umowy, jeżeli została ona zawarta na okres dłuższy niż rok albo na czas nieokreślony;
 5. W razie przedłużenia umowy postanowienia ustępu 1 mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy Platforma została udostępniona po raz pierwszy.

Artykuł 5 Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Kupując Produkty i/lub Usługi cyfrowe, Klient zasadniczo może w ciągu 14 dni anulować Umowę bez podania przyczyny, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu 5.

 2. W przypadku Umowy dotyczącej dostawy Produktów i/lub Usług cyfrowych, prawo do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania, jeśli Klient wyraźnie oświadczył, że chce otrzymać Usługi i powiązane Produkty cyfrowe w okresie na odstąpienie od Umowy i wyraźnie zrzeka się prawa do odstąpienia od Umowy.

 3. Za czas trwania 7-dniowej subskrypcji próbnej dostępna jest gwarancja zwrotu kosztów. W ciągu 14 dni od powiadomienia Imkey, że Klient chce skorzystać z gwarancji zwrotu, Imkey zwróci kwotę już zapłaconą przez Klienta.

Artykuł 6 Prawo użytkowania i dostęp

 1. Imkey przekaże, po zawarciu Umowy albo w okresie późniejszym uzgodnionym przez Imkey i Klienta, dane do logowania, za pomocą których możliwy będzie dostęp do Konta na Platformie i do Usług.
 2. Przesyłając dane do logowania, Imkey udziela Klientowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa użytkowania Platformy i Usług począwszy od dnia zawarcia Umowy i na okres jej obowiązywania.
 3. Dane do logowania oraz korzystanie z Platformy i Usług są przypisane do danej osoby. Klient jest zobowiązany do traktowania swoich danych do logowania jako ściśle poufne i tajne.
 4. Klient podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia danych do logowania przed utratą lub naruszeniem oraz w celu wykrycia albo ograniczenia tych działań.
 5. O utracie albo naruszeniu ochrony danych do logowania lub nadużyciu Platformy należy niezwłocznie powiadomić Imkey. Imkey nie ponosi odpowiedzialności za (skutki) utratę lub naruszenie ochrony danych do logowania Klienta przez osobę trzecią.

Artykuł 7 Cena

 1. Przez cały okres obowiązywania, który został podany w ofercie, ceny oferowanych usług / oferowanej usługi nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian w cenach będących skutkiem zmian stawek podatku VAT.
 2. Podwyżki cen w ciągu 3 (trzech) miesięcy od chwili zawarcia umowy są dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy są skutkiem regulacji bądź postanowień prawnych. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z dniem, w którym cena ulegnie podwyższeniu.
 3. Ceny usług podane w ofercie nie zawierają podatku VAT.
 4. Klient dokonuje pierwszej płatności za pośrednictwem iDeal albo zgodnie z instrukcjami zawartymi na witrynie internetowej Po otrzymaniu przez Imkey potwierdzenia Umowy od Klienta, zaczyna biec termin płatności wynoszący czternaście dni. W przypadku przedłużenia Umowy koszty automatycznego przelewu zostaną pobrane z rachunku bankowego wskazanego przez Klienta.
 5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia przedsiębiorcy wszelkich niejasności w przekazanych danych dotyczących płatności.
 6. Klient jest zobowiązany do posiadania wystarczających środków na wskazanym rachunku bankowym, aby umożliwić automatyczne dokonanie płatności. 7. Jeżeli Klient nie wywiąże się w odpowiednim terminie ze swoich zobowiązań płatniczych, pomimo zwrócenia mu uwagi przez Imkey na opóźnienia w płatności oraz wyznaczenia przez Imkey dodatkowego, 14-dniowego terminu na dokonanie zaległych płatności, w przypadku braku wpłaty w ciągu tego terminu Klient powinien zapłacić odsetki ustawowe od należnej kwoty, natomiast Imkey ma prawo domagać się pokrycia przez Klienta kosztów poniesionych w związku z windykacją pozasądową. Owe koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od należnych kwot do wysokości 2 500,00 euro; 10% od kolejnej kwoty w wysokości 2 500,00 euro oraz 5% od kolejnej kwoty w wysokości 5 000,00, wynoszącej co najmniej 40,00 euro.

Artykuł 8 Terminy dostaw

 1. Imkey zachowuje najwyższą staranności przy uzyskiwaniu danych od Klienta oraz dokonaniu oceny zapytania o świadczenie Usługi.
 2. Jeżeli świadczenie Usługi jest w jakikolwiek sposób opóźnione albo jeżeli może być zrealizowane jedynie częściowo, wówczas Klient zostanie o tym powiadomiony najpóźniej 30 (trzydzieści) dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia żadnych kosztów ani bez prawa do ewentualnego odszkodowania.
 3. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim ustępem Imkey natychmiast dokonuje zwrotu płatności kwoty zapłaconej przez Klienta.

Artykuł 9 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zawsze będzie udzielał w odpowiednim terminie niezbędnych informacji i współpracował z Imkey w celu realizacji Umowy.
 2. Klientowi wyraźnie zabrania się używania tego, co zostanie dostarczone przez Imkey w ramach Umowy, do innych celów niż zamierzone.
 3. Klient oświadcza, iż będzie korzystał z Platformy i Usług wyłącznie na własny rachunek i na własne ryzyko. Klient jest zatem odpowiedzialny za korzystanie z Platformy, Usług i konta użytkownika przez osoby trzecie.
 4. Prawa i obowiązki, jakie ma Klient na podstawie Umowy, nie mogą zostać zbyte, przeniesione ani zastawione na rzecz osób trzecich.
 5. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie przypadki korzystania z Platformy i Usług, w tym za używanie ich przez osoby, którym dał dostęp do swojego Konta. Klient zwalnia Imkey z używania Platformy i Usług oraz ze wszystkich roszczeń osób trzecich wysuniętych w związku z ich używaniem.
 6. Klientowi nie wolno zajmować infrastruktury Platformy ani korzystać z funkcji Platformy w nieuzasadnionym albo nieproporcjonalnym zakresie.
 7. Korzystanie z Platformy przez Klienta oraz Treści wysyłane i pobierane przez niego nie mogą naruszać praw, dobrego imienia i interesów Imkey ani osób trzecich, przez co rozumie się, lecz nie wyłącznie, prawa własności intelektualnej oraz prawa związane z ochroną danych osobowych.
 8. Treści, jakie Klient przesyła, powinny być przekazywane w sposób i w formacie wskazanym przez Imkey.
 9. Treści przesyłane przez Klienta są i pozostają jego własnością.
 10. Klient gwarantuje, iż Treści są prawidłowe, kompletne, dokładne, rzetelne i aktualne, także wtedy gdy pochodzą od osób trzecich. Imkey nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za korzystanie z Treści przez Klienta.
 11. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszych Warunków stosowania Klientowi nie wolno przesyłać Treści, które:
  a) są oparte na nieprawdziwych informacjach lub mylące; b) są obelżywe, oszczercze, obraźliwe, rasistowskie, dyskryminujące albo podżegające do nienawiści; c) są erotyczne albo pornograficzne; d) zawierają hiperłącza, źródła albo porównywalne informacje, o których Klient wie albo powinien wiedzieć, że odsyłają do materiałów naruszających prawa osób trzecich; e) zawierają dane osobowe bez konieczności albo bez zgody osób, których dotyczą; f) zawierają niepożądane wiadomości handlowe, charytatywne albo ideologiczne; g) zawierają wirusy, oprogramowanie typu malware, trojany, robaki, boty czy inne oprogramowanie, które uszkadza zautomatyzowane prace albo dane, uniemożliwia korzystanie z nich albo uniemożliwia dostęp, usuwa bądź przywłaszcza je albo które ma na celu obejście zabezpieczeń technicznych usługi lub oprogramowania; h) zawierają narzędzia lub zastosowania (zarządzane na własną rękę albo udostępnione przez osoby trzecie), za pomocą których Treści lub Platforma mogą być w jakikolwiek sposób analizowane albo w niewłaściwy sposób wykorzystywane; i) są w jakikolwiek inny sposób niezgodne z prawem;
 12. Klient jest zobowiązany do przechowywania własnej, aktualnej (cyfrowej) kopii wszystkich informacji, danych i Treści, jakie przekazuje do Imkey w ramach realizacji Umowy, za pośrednictwem Platformy albo w inny sposób.
 13. Całkowitą odpowiedzialność, koszty i ryzyko związane z każdym przypadkiem korzystania z Platformy i Usług ponosi Klient.
 14. Klient zapewnia, na własny koszt, właściwe urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne służące do (bezpiecznego) korzystania z Platformy. Imkey dba o to, aby prawa użytkowania zostały właściwie ustawione na Platformie.
 15. Klient może się skontaktować z Imkey w celu uzyskania wsparcia technicznego poprzez: https://CVeasypl/contact.

Artykuł 10 Imkey

 1. Na Imkey spoczywa wyłącznie obowiązek dołożenia starań, nie ma natomiast obowiązku osiągnięcia rezultatu.
 2. Imkey ma prawo zaangażować osoby trzecie i zastąpić danych pracowników w celu realizacji Umowy. Moc prawna artykułu 7:404 i 7:407 ustęp 2 holenderskiego kodeksu cywilnego zostaje wyraźnie wykluczona.
 3. Imkey ma prawo w dowolnej chwili, bez podania przyczyn, zamknąć Platformę lub zabronić dostępu do niej, albo ograniczyć w całości bądź częściowo jej funkcjonalność na czas określony albo nieokreślony, bez obowiązku wypłacania odszkodowania na rzecz Klienta.
 4. Imkey ma prawo w dowolnej chwili ograniczyć lub zakończyć prawo użytkowania Platformy, lub zablokowania Konta, lub danych do logowania Klienta, jeżeli działa on niezgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków stosowania lub Umowy.
 5. Imkey nie gwarantuje, że Platforma jest pozbawiona wad i będzie działać bez przerw.
 6. Imkey nie gwarantuje, że Platforma w będzie w każdej chwili dostępna lub że będzie działać bezbłędnie.
 7. Imkey może wyznaczyć limit dotyczący ilości miejsca na przechowywanie lub ilości przesyłanych danych, jakie zostały udostępniane Klientowi. Jeżeli uzgodniony limit zostanie przekroczony, Imkey nie ma obowiązku umożliwienia przesyłania, otrzymywania, przechowywania ani zmieniania Treści.
 8. Imkey ma prawo do anonimizacji Treści oraz wykorzystywania ich przez cały okres obowiązywania Umowy i po jej wygaśnięciu w celu usprawnienia Platformy i Usług oraz do tworzenia nowych Usług.

Artykuł 11 Ochrona danych osobowych i dane poufne

 1. Istnieje możliwość, że w ramach Umowy Imkey będzie przetwarzać dane osobowe przekazane przez Klienta. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odnośnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, co jest zgodne z warunkami Imkey w zakresie ochrony prywatności, z którymi Klient się zgodził w chwili zawarcia Umowy.
 2. Klient oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do przekazywania do Imkey i przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, w ramach realizacji Umowy.
 3. Klient zachowuje, o ile ma zastosowanie, prawo własności danych osobowych, które zostały udostępnione Imkey.
 4. Wszyscy pracownicy, którzy działają pod kierownictwem Imkey i mają dostęp do danych osobowych, zostali zobowiązani na piśmie do zachowania poufności.
 5. Klient zwalnia Imkey całkowicie od wszelkich roszczeń osób trzecich, w jakikolwiek sposób wynikających lub mających związek z przetwarzaniem danych osobowych przez Imkey za pośrednictwem Platformy albo Usług, bądź przez osobę trzecią, która świadczy w ramach tego usługi na rzecz Imkey.

Artykuł 12 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie prawa własności intelektualnej, jakie spoczywają na Platformie, Usługach i wszystkim tym, co zostaje dostarczone wraz na podstawie Umowy, należą wyłącznie do Imkey albo jej licencjodawców. Klient otrzymuje prawo użytkowania wyłącznie na okres obowiązywania Umowy.
 2. Zabrania się Klientowi usuwania lub zmienienia jakiejkolwiek wzmianki na temat prawa własności intelektualnej Imkey na Platformie ani Usługach.
 3. O ile jest to dopuszczalne przez normy prawne bezwzględnie obowiązujące, Klient nie może zmieniać, odtwarzać, dokonywać dekompilacji ani stosować inżynierii wstecznej (reverse engineering) w odniesieniu do Platformy. Klientowi nie wolno także podejmować jakichkolwiek działań mających na cel albo służących odtworzeniu bądź uzyskaniu kodu źródłowego Platformy, jak również angażować osób trzecich czy udzielać pomocy przy takich działaniach albo przy jakichkolwiek wzmiankach na temat poufnego charakteru i zachowania poufności prac.
 4. Imkey może podejmować środki techniczne w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej. Nie wolno usuwać ani omijać zabezpieczeń technicznych naniesionych przez Imkey.
 5. W przypadku stwierdzenia przez sąd, iż Platforma i Usługi naruszają jakiekolwiek z praw własności intelektualnej należących do osoby trzeciej albo wedle oceny Imkey istnieje realne prawdopodobieństwo, że takie naruszenie ma miejsce, wówczas Imkey zadba o to, aby Klient mógł bez zaburzeń korzystać z Platformy lub Usług (albo czegoś podobnego pod względem funkcjonowania). Jeżeli zdaniem Imkey okaże się to w sposób uzasadniony niemożliwe, Imkey przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez obowiązku wypłacania odszkodowania na rzecz Klienta. Każda inna albo dalsza odpowiedzialność bądź obowiązek wyłączenia od odpowiedzialności Imkey w związku z naruszeniem własności intelektualnej osoby trzeciej są całkowicie wykluczone.

Artykuł 13 Obowiązek składania skarg

 1. Jeżeli Usługa świadczona z tytułu Umowy nie spełnia zawartych w niej warunków, Klient powinien powiadomić o tym Imkey w odpowiednim terminie od chwili,gdy zostało to wykryte albo w rozsądnym zakresie powinno było zostać wykryte. Powiadomienie powinno w każdym razie nastąpić, jeżeli Klient poinformuje Imkey na piśmie w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia.
 2. Skargi składane w Imkey są rozpatrywane w terminie 14 dni, licząc od daty ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie skargi wymaga dłuższego czasu, wówczas Imkey potwierdza w ciągu 14 dni otrzymanie skargi oraz informuje Klienta o przewidywanym terminie udzielenia dokładniejszej odpowiedzi.
 3. Jeżeli skargi nie da się rozpatrzyć we wspólnym porozumieniu, powstaje spór, który podlega zasadom o rozstrzyganiu sporów.

Artykuł 14 Odpowiedzialność

 1. Imkey nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z postanowień Umowy, jeżeli Klient nie spełnił obowiązku składania skarg wspomnianego w artykule 13.
 2. W przypadku działania siły wyższej Imkey nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązku zapłaty odszkodowania. Przez siłę wyższą rozumie się zapis zawarty w artykule 15 niniejszych Warunków stosowania.
 3. Imkey wyklucza swoją odpowiedzialność do tego, co - zgodnie z normami prawnymi bezwzględnie obowiązującymi - jest dopuszczalne w maksymalnym zakresie w odniesieniu do sytuacji, w której Treść lub dane Klienta zostają uszkodzone albo stają się nieczytelne. Imkey nie ma obowiązku i nie może być zobligowana do odzyskania Treści lub danych.
 4. Klient zwalnia Imkey od wszelkich roszczeń o naruszenie praw osób trzecich w wyniku korzystania z Platformy lub Usług oraz z wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w wyniku niewywiązania się Użytkowników z niniejszych Warunków stosowania.

Artykuł 15 Siła wyższa

 1. Przez pojęcie siły wyższej rozumie się każde niedociągnięcie, którego nie można przypisać spółce Imkey, ponieważ nie ponosi ona za nie winy, ani kosztów na mocy prawa, na skutek działania zgodnie z prawem bądź ogólnie przyjętego postępowania.
 2. W razie wystąpienia siły wyższej Imkey ma prawo zawiesić wykonanie Umowy na czas trwania owej okoliczności.
 3. Jeżeli stan siły wyższej utrzymuje się przez okres dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni, obie Strony mają prawo rozwiązać Umowę bez obowiązku wypłacania odszkodowania na rzecz drugiej ze Stron. To wszystko co zostało już wykonane w ramach Umowy, zostanie w takim przypadku rozliczone.

Artykuł 16 Przeniesienie praw i obowiązków

 1. Klient nie może dokonać przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Imkey. Imkey ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia na piśmie Umowy, jeżeli Imkey dokona przeniesienia swoich praw i obowiązków na osobę trzecią.

Artykuł 17 Okres obowiązywania, przedłużenie, rozwiązanie i skutki Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na okres jednego miesiąca kalendarzowego, a następnie automatycznie przedłużana o jeden miesiąc kalendarzowy.
 2. Zarówno Imkey, jak i Klient mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.
 3. Obie Strony są uprawnione do rozwiązania Umowy na piśmie, w całości albo częściowo, w drodze pisemnego powiadomienia w sprawie, bez konieczności wystosowania powiadomienia o niewywiązaniu się ze zobowiązań albo występowania na drogę sądową, ani bez prawa do domagania się pełnego odszkodowania bądź rekompensaty, w przypadku gdy: a) Druga Strona złożyła wniosek o odroczenie terminu płatności; b) Strona złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, został złożony wniosek o jej upadłość albo jest w stanie upadłości; c) Majątek (część majątku) drugiej ze Stron został albo zostanie zajęty; d) Należy uznać, że druga Strona nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.4. Les deux Parties sont en droit de résilier entièrement ou en partie le Contrat s’il est avéré que l’autre Partie n’a pas respecté ses obligations en vertu du Contrat, et si, après une mise en demeure écrite détaillée adressée en bonne et due forme par lettre recommandée, accordant un délai d’au moins 14 (quatorze) jours pour y remédier, elle ne remédie toujours pas à cette infraction et ne respecte toujours pas ses obligations en vertu du Contrat.
 4. Obie Strony mają prawo do całkowitego albo częściowego rozwiązania Umowy w przypadku, gdy druga ze Stron dopuściła się zawinionego uchybienia w sprawie wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz po otrzymaniu właściwego i szczegółowego pisemnego powiadomienia o pozostawaniu w zwłoce przesłanego listem poleconym, zawierającego kolejny termin wynoszący co najmniej 14 (dni) na wywiązanie się ze zobowiązań, nadal dopuszcza się zawinionego uchybienia w sprawie wywiązania się ze swoich zobowiązań.
 5. Jeżeli w chwili rozwiązania Umowy Klient otrzymał już część wykonanej Umowy, wówczas owa część wraz z odnośnymi zobowiązaniami płatniczymi nie może podlegać unieważnieniu, chyba że Imkey pozostaje w zwłoce w odniesieniu do owych części. Kwoty, jakie zostały przez Imkey zafakturowane przed rozwiązaniem Umowy w związku z częściami dostarczonymi w ramach Umowy, pozostają należne i stają się natychmiast wymagalne z chwilą jej rozwiązania.
 6. W chwili zakończenia Umowy, wygasają wszystkie prawa Klienta do korzystania z Platformy, Usług oraz wszystkiego tego, co zostało udostępnione przez Imkey.

Artykuł 18 Postanowienia różne

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie z Umowy lub niniejszych Warunków stosowania jest nieważne albo zostaje unieważnione, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Imkey dokona nowego zapisu postanowienia, przy czym w miarę możliwości uwzględniona zostanie idea nieważnego/unieważnionego postanowienia.
 2. Jeżeli Imkey w jakiejkolwiek chwili nie powołuje się na przysługujące jej prawo bądź uprawnienie na mocy Umowy albo przepisów prawa, nie oznacza to rezygnacji z owego prawa bądź uprawnienia.
 3. Postanowienia zawarte w Umowie oraz niniejszych Warunkach stosowania, które - zważywszy na ich charakter - mają mieć nadal zastosowanie po zakończeniu Umowy, pozostają w pełni w mocy po jej rozwiązaniu.
 4. Do Umowy, Warunków stosowania oraz do każdego przypadku korzystania z Platformy i Usług ma zastosowanie holenderskie prawo.

Resume.io // Imkey BV
van Coothplein 39a
4811 ND Breda
Holandia
CoC: 60887737
VAT: NL854104379B01

Ta strona korzysta z plików cookie, by poprawić komfort użytkowania, do przeprowadzania analiz i w celach marketingowych. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą Polityka plików cookie iPolityka prywatności.
Zaakceptuj ciasteczka