Dokumenty prawne

Wszystkie dokumenty zostały zaktualizowane
dnia July 20, 2022

CVeasy.pl - Imkey

Wersja 2.0 – 23 kwietnia 2020

Imkey B.V. („Imkey”) i związane z nią spółki są firmami holenderskimi. Działamy w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i przechowujemy nasze dane na serwerach w EOG oraz w Stanach Zjednoczonych. Strony w Stanach Zjednoczonych, u których zapisujemy nasze dane, są podmiotami certyfikowanymi zgodnie z EU-U.S. Privacy Shield Framework, a zatem stosują odpowiednie zabezpieczenia.

Nasze usługi umożliwiają użytkownikowi tworzenie CV przy użyciu szablonów. Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników z chwilą skorzystania przez nich z naszych usług, aplikacji, witryn internetowych i oprogramowania. Nazywamy je dalej dla ułatwienia „Usługą”. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności przedstawiamy skrótowo, jak gromadzimy, wykorzystujemy i zabezpieczamy dane osobowe.

2. Informacje ogólne

Postanowienia zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności mogą ulec zmianie. Gdy to nastąpi, użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Zalecamy jednak sprawdzać od czasu do czasu, czy oświadczenie zostało zmienione.

3. Jakie dane osobowe są zbierane

Jest kilka sposobów zbierania danych osobowych użytkowników. W niniejszym paragrafie wyjaśniamy, jakie dane osobowe użytkownika możemy gromadzić. Owe dane osobowe zostały podzielone według różnych celów przetwarzania. Oprócz celu podany jest także okres przechowywania danych osobowych. Jeżeli ustawowe okresy przechowywania ulegną zmianie, wówczas stosujemy okresy wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

** Dane osobowe bezpośrednio przez nas zebrane albo przekazane przez użytkownika **

3.1 Przetwarzanie na podstawie prawnej

1) Zobowiązania administracyjne: przechowujemy te dane osobowe przez okres maksymalnie 10 lat

 • nazwisko użytkownika
 • adres użytkownika
 • nr fiskalno-identyfikacyjny
 • dane do fakturowania i płatności

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z naszej Usługi, ma obowiązek przekazania nam tych danych osobowych. Jest to podyktowane tym, iż dane te są potrzebne do wywiązania się przez nas z naszych ustawowych (administracyjnych) zobowiązań.

Przetwarzania, które są niezbędne do wykonania postanowień zawartej z nami umowy (na świadczenie Usługi)

1) Informacje ogólne: przechowujemy te dane osobowe przez okresie maksymalnie 2 lat od chwili rozwiązania umowy (przed usunięciem danych użytkownik zostanie zapytany o to, czy chce zatrzymać swoje konto przez dłuższy okres)

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • identyfikator sesji
 • dane dotyczące banku / płatności
 • płeć
 • prywatny lub firmowy adres e-mail
 • numer telefonu
 • stanowisko lub stanowiska pracy
 • dodatkowe zajmowane funkcje
 • zainteresowania
 • stanowisko w pracy
 • szkolenie
 • referencje
 • odbyte kursy
 • staże / praktyki
 • znajomość języków
 • zainteresowania w dziedzinie rozwoju kariery (zamierzone) miejsca składania podań o pracę
 • hasło (zakodowane)
 • linki do stron internetowych i / lub kont w mediach społecznościowych
 • umiejętności
 • zdjęcia przesłane przez użytkownika
 • pozostałe dane osobowe, które użytkownik wypełnia, tworząc CV lub kontaktując się z nami

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z naszej Usługi, ma obowiązek przekazania nam swojego nazwiska, adresu e-mail i danych dotyczących płatności. Jest to podyktowane tym, iż dane te są potrzebne do świadczenia Usługi na rzecz użytkownika. By odróżniać użytkowników, obowiązkowo przetwarzamy identyfikator sesji użytkownika. Pozostałe dane osobowe, które zostały wymienione powyżej, użytkownik może przekazać w trakcie tworzenia CV. Użytkownik nie ma jednakże obowiązku przekazywania nam tych danych osobowych. Jeśli użytkownik je nam przekaże, przetworzymy je w celu utworzenia CV użytkownika.

Jeśli użytkownik zaloguje się do korzystania z naszej Usługi za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych, automatycznie otrzymamy od dostawcy serwisów społecznościowych imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe użytkownika. Te dane osobowe umieścimy w jego CV.

Użytkownik może udostępniać swoje CV stronom trzecim za pośrednictwem naszej Usługi, ale tylko po uprzednim udzieleniu zgody. Zgodę użytkownika rejestrujemy wraz z datą i godziną, w której została wyrażona, oraz informacją, z jakiego adresu IP została wyrażona. Jeśli użytkownik udzielił zgody, udostępnimy jego CV i zawarte w nim dane osobowe wybranym przez użytkownika stronom.

3.3 Przetwarzanie w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów

1) Ulepszenie naszych usług: przechowujemy te dane osobowe przez okres maksymalnie 2 lat od ich zebrania

 • adres IP
 • ID urządzenia
 • ID użytkownika
 • system operacyjny
 • godzina, data i miejsce logowania się
 • obchodzenie się użytkownika z naszą witryną internetową i Usługą

2) Zabezpieczenie Usługi i zapobieganie nadużyciom: przechowujemy te dane osobowe przez okres maksymalnie 1 roku od ich zebrania (w razie stwierdzenia przypadku nadużycia możemy przechowywać te dane osobowe przez czas nieokreślony w celu zabezpieczenia naszej Usługi)

 • adres IP
 • ID urządzenia
 • ID sesji
 • system operacyjny
 • godzina, data i miejsce logowania się
 • miejsce płatności
 • rodzaj połączenia

3) W celu poinformowania użytkownika o naszych pozostałych usługach (jeśli użytkownik skorzystał z naszej płatnej Usługi): przechowujemy te dane osobowe aż do chwili powiadomienia nas przez użytkownika, iż nie chce on więcej otrzymywać materiałów marketingowych

 • adres e-mail (jeżeli zostanie podany przez użytkownika w przeznaczonym do tego polu)

Przetwarzamy te dane osobowe po wyważeniu interesów stron. Jeżeli użytkownik nie chce przekazać danych wspomnianych w punkcie 3.3.1. albo 3.3.2, prosimy o powiadomienie nas o tym z podaniem uzasadnienia. Rozważymy uzasadnienie i ponownie dokonamy oceny interesów. Jeżeli po ponownym wyważeniu interesów dojdziemy do wniosku, że użytkownik powinien jednak przekazać nam dane osobowe, wówczas nie będzie mógł skorzystać z naszej Usługi, jeżeli odmówi ich przekazania. Dalsze informacje na temat praw użytkownika można znaleźć pod zakładką „Prawa użytkownika”.

Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych wspomnianych w punkcie 3.3.3., wykonując działania podane w instrukcji zawartej w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej do niego w celach marketingowych. Rezygnacja nie oznacza żadnych konsekwencji dla naszych możliwości przesyłania użytkownikowi istotnych wiadomości e-mail na temat Usługi i jego konta. Ponadto nie ma wpływu na nasze możliwości wykorzystywania danych osobowych w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

3.4 Przetwarzanie za zgodą użytkownika

1) W celu poinformowania użytkownika (na jego prośbę) o usłudze przez niego śledzonej albo o oferowanych przez nas usługach: przechowujemy te dane osobowe aż do chwili powiadomienia nas przez użytkownika, iż nie chce on więcej otrzymywać materiałów marketingowych imię i nazwisko

 • organizacja
 • adres e-mail

2) W celu poinformowania użytkownika na jego prośbę i udzielenia odpowiedzi na jego pytania: przechowujemy te dane osobowe przez okres maksymalnie 2 miesięcy od rozpatrzenia prośby albo udzielenia odpowiedzi

 • imię i nazwisko
 • organizacja
 • adres e-mail
 • pozostałe dane osobowe, które użytkownik wypełnia, kontaktując się z nami

3) Śledzące pliki cookie: te dane osobowe przechowujemy maksymalnie przez 2 lata po wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o plikach cookie na: https://cveasy.pl/cookies.

 • numer identyfikacyjny online / ciasteczka
 • adres IP
 • ID urządzenia
 • ID piksela
 • korzystanie przez użytkownika z naszej witryny internetowej
 • strona internetowa, z której został przekierowany użytkownik
 • lokalizacja użytkownika
 • sposób korzystania z naszej Usługi przez użytkownika
 • zakupy dokonane przez użytkownika
 • reklamy, jakie użytkownik zobaczył

Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania nam tych danych osobowych. Jeżeli użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych, nie będzie to miało żadnych negatywnych skutków dla korzystania z Usługi. Może nadal korzystać z Usługi. Przetwarzamy te dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu na to faktycznej zgody od użytkownika albo jeżeli użytkownik sam przekazał nam owe dane osobowe.

4. Przekazywanie danych osobowych

Nie analizujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się danymi osobowymi na temat naszych użytkowników i osób odwiedzających naszą witrynę osobom trzecim.

4.1 Przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane

Możemy zwrócić się do innych podmiotów o pomoc w świadczeniu Usługi. Może się zdarzyć, że w związku z tym owe osoby trzecie przetwarzają dane osobowe użytkownika. Osoby te są zwane dalej w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności „Podmiotem przetwarzającym dane”. Zawarliśmy z tymi Podmiotami przetwarzającymi dane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Korzystamy z usług następujących rodzajów Podmiotów przetwarzających dane:

 • twórcy i dostawcy oprogramowania;
 • przechowywanie danych (osobowych) oraz zarządzanie bazami danych i ich utrzymanie;
 • biura badawcze i oprogramowanie analityczne w celu podniesienia poziomu naszych usług i witryny internetowej (m.in. niezagrażające prywatności Google Analytics, dzięki czemu żadne dane osobowe nie są przekazywane do Google);
 • zarządzanie biletami w celu wsparcia klientów;
 • administratorzy formularzy oceny;
 • dostawcy usług internetowych;
 • firmy oferujące oprogramowania do zarządzania kontrahentami;

W niektórych przypadkach Podmiot przetwarzający dane może w naszym imieniu zbierać dane osobowe użytkownika. Informujemy Podmioty przetwarzające dane, iż dane osobowe, które od nas otrzymują, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia świadczenia Usługi. Podmioty przetwarzające dane nie mogą używać owych danych do celów reklamowych.

Jeżeli użytkownik sam przekaże tym Podmiotom przetwarzającym dane dodatkowe informacje, nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Zaleca się samemu zasięgnąć informacji na temat Podmiotu przetwarzającego dane oraz jego firmy przed przekazaniem swoich danych osobowych.

4.2 Przekazywanie za zgodą użytkownika

Możemy także przekazywać dane osobowe osobom trzecim, gdy użytkownik udzieli na to zgody. Na przykład w trakcie prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w celu zaproponowania szczególnych usług bądź ofert. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych na temat usług lub ofert, możemy wówczas przekazać nazwisko i dane kontaktowe użytkownika, jeżeli są one konieczne do świadczenia usług albo skontaktowania się z użytkownikiem.

4.3 Nasza ustawowa odpowiedzialność

Możemy także przekazywać dane osobowe osobom trzecim, jeżeli jest to:

 1. w sposób uzasadniony konieczne bądź odpowiednie w celu wywiązania się z ustawowych zobowiązań;
 2. konieczne w celu podporządkowania się wnioskom prawnym organów;
 3. konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne roszczenia;
 4. konieczne w celu ochrony praw, własności albo bezpieczeństwa naszego bądź naszych użytkowników, pracowników albo publiczności;
 5. konieczne w celu ochrony nas i naszych użytkowników przed bezprawnym, obraźliwym, niestosownym albo niezgodnym z prawem korzystaniem z Usługi.

Jeżeli instytucja rządowa wystąpi z wnioskiem dotyczącym danych osobowych użytkownika, natychmiast zostanie on o tym przez nas powiadomiony, chyba że jest to niezgodne z prawem.

4.4 Fuzja lub sprzedaż (części) przedsiębiorstwa

Może się zdarzyć, że dane osobowe użytkownika zostaną upublicznione, przekazane labo przeniesione w trakcie cesji części naszego przedsiębiorstwa. Na przykład podczas (negocjacji na temat) fuzji, zbycia części przedsiębiorstwa albo uzyskania środków finansowych. Będziemy się oczywiście starać ograniczyć wpływ tych działań, przekazując dane osobowe jedynie w razie konieczności.

5. Ochrona danych osobowych

Ważne jest dla nas, aby obchodzić się z danymi osobowymi w sposób ostrożny i zabezpieczać je. W związku z tym podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające w celu ochrony danych osobowych użytkownika. W każdym razie podjęte zostały następujące środki:

 • Wprowadziliśmy fizyczne i elektroniczne środki, które są stworzone do tego, aby w miarę możliwości ochronić dane osobowe przed bezprawnym dostępem, utratą i nadużyciem.
 • Tam, gdzie to konieczne, używamy technologii SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) w celu zaszyfrowania przesyłanych do nas wrażliwych informacji lub danych osobowych, takich jak hasła do kont i inne informacje możliwe do zidentyfikowania związane z płatnościami.
 • W rozsądnie osiągalnym zakresie wykorzystuje się dwustopniową autoryzację w celu maksymalnego zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.
 • W miarę możliwości tworzone są kopie zapasowe danych osobowych.
 • Wrażliwe informacje są w miarę możliwości szyfrowane.
 • Luki w oprogramowaniu są usuwane w rozsądnie osiągalnym terminie.

Chcielibyśmy nadmienić, iż nie zawsze można zagwarantować całkowite bezpieczeństwo przesyłania danych osobowych przez Internet albo ich przechowywania.

6. Łącza do witryn osób trzecich

Nasze Usługi mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych i usług. Ponadto naszym Usługom mogą także towarzyszyć reklamy osób trzecich. Witryny internetowe i usługi osób trzecich mogą przechowywać informacje na temat użytkownika. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi witrynami ani ich działaniami. Jeżeli użytkownik przekaże swoje dane osobowe osobom trzecim, odbywa się to bez naszego udziału. W takim przypadku ma zastosowanie polityka dotycząca ochrony prywatności owej osoby trzeciej. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść polityki dotyczącej ochrony prywatności tych osób trzecich ani sposób, w jaki obchodzą się one z danymi osobowymi. Zalecamy zapoznanie się z polityką dotyczącą ochrony prywatności i praktykami w zakresie zabezpieczenia informacji przed przekazaniem im swoich danych osobowych.

7. Prawa użytkownika

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dają użytkownikowi pewne prawa w odniesieniu do jego danych osobowych. Prawa, które opisujemy poniżej, nie są prawami bezwzględnymi. Zawsze rozważymy, czy wniosek użytkownika może zostać spełniony. Jeśli nie jest to możliwe lub odbyłoby się to na przykład kosztem prawa do ochrony danych osobowych innych osób, mamy prawo odrzucić wniosek użytkownika. W takim przypadku poinformujemy go o tym, podając uzasadnienie.

Prawo dostępu do danych i informacji

Użytkownik ma prawo zapytać, które z jego danych osobowych przetwarzamy. Może również poprosić nas o wgląd w cele przetwarzania, w kategorie danych osobowych, (kategorie) odbiorców danych osobowych, okres przechowywania, źródło danych oraz o informację, czy korzystamy ze zautomatyzowanego sposobu podejmowania decyzji.

Użytkownik może również poprosić o kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych. W takim wypadku pobierzemy za to rozsądną opłatę.

Prawo do prostowania danych

Jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczące użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, użytkownik może zażądać od nas sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych.

Jeśli przychylimy się do prośby użytkownika, poinformujemy o tym w miarę możliwości strony, którym przekazujemy informacje.

Prawo do usunięcia danych

Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy przetwarzali niektóre jego dane osobowe, może zażądać od nas usunięcia niektórych (lub wszystkich) swoich danych osobowych. To, czy usuniemy te dane, zależy od celu ich przetwarzania. Dane, które przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego lub w celu wykonania umowy, usuwamy tylko wtedy, gdy nie są one już niezbędne. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionej potrzeby, usuniemy je jedynie wtedy, gdy interes użytkownika ma większą wagę. My dokonamy tej oceny. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie zgody, usuniemy je tylko wówczas, gdy użytkownik zgodę wycofa. Jeśli przypadkowo przetworzyliśmy dane niezgodnie z prawem lub jeśli szczególny przepis nakazuje nam ich usunięcie, to tak zrobimy. Jeśli dane są niezbędne do rozstrzygnięcia procedury prawnej lub sporu (prawnego), usuniemy dane osobowe dopiero po zakończeniu procedury lub sporu.

Jeśli przychylimy się do prośby użytkownika, poinformujemy o tym w miarę możliwości strony, którym przekazujemy informacje.

Ograniczenie przetwarzania

Jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość przetwarzania przez nas danych osobowych, uważa, że przetwarzaliśmy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, że nie potrzebujemy już jego danych lub jeśli wniósł sprzeciw wobec ich przetwarzania, może także zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas swoich danych. Na przykład na okres, w jakim musimy ocenić zasadność sporu lub sprzeciwu, lub jeśli jest już jasne, że nie ma uzasadnionej podstawy do dalszego przetwarzania tych danych osobowych, ale w interesie użytkownika jest, byśmy ich jeszcze nie usuwali.

Prawo do udostępniania innym

Na żądanie użytkownika możemy przekazać dane, które przetwarzamy w celu wykonania umowy lub na podstawie zgody użytkownika i które są automatycznie przetwarzane, użytkownikowi lub innej wskazanej przez użytkownika stronie. Użytkownik może składać takie prośby w rozsądnych odstępach czasu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych.

Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody

Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu, użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie zgody użytkownika, użytkownik może tę zgodę cofnąć. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z celami przetwarzania danych powyżej.

Egzekwowanie praw przez użytkownika

Żądanie dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych osobowych lub wniosek o cofnięcie zgody lub wniesienie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych użytkownik może wysłać na adres: [email protected].

Aby zapobiec nadużyciom, wnosząc wniosek o udzielenie dostępu do danych albo ich dostosowanie czy usunięcie, użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość. Może to zrobić, wysyłając kopię ważnego dokumentu tożsamości. Prosimy pamiętać o zasłonięciu na kopii numeru PESEL i zdjęcia.

Żądanie, skargę lub sprzeciw użytkownika staramy się rozpatrzyć w ciągu miesiąca. Jeśli w tym okresie podjęcie decyzji nie będzie możliwe, poinformujemy użytkownika o przyczynach opóźnienia i oczekiwanym terminie wydania decyzji (nie później niż 3 miesiące po otrzymaniu wniosku).

Holenderski organ ochrony danych osobowych

W przypadku, gdy użytkownik chce złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas jego danych osobowych, prosimy o kontakt, a my postaramy się pomóc. Jeśli jednak nie uda nam się dojść do porozumienia, użytkownik ma zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych również prawo do złożenia skargi w organie ochrony danych, Urzędzie ds. ochrony danych osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens), z którym można się skontaktować przez stronę https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Kontakt

W razie pytań, problemów bądź uwag dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy się z nami skontaktować, pisząc wiadomość elektroniczną na adres [email protected] albo listownie: Imkey B.V., Van Coothplein 39A, 4811 ND Breda, Holandia.

Resume.io // Imkey BV
van Coothplein 39a
4811 ND Breda
Holandia
CoC: 60887737
VAT: NL854104379B01

Dokument Polityka prywatności został zaktualizowany dnia July 20, 2022
Ta strona korzysta z plików cookie, by poprawić komfort użytkowania, do przeprowadzania analiz i w celach marketingowych. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą Polityka plików cookie iPolityka prywatności.
Zaakceptuj ciasteczka